Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Symfony

Symfony Example
Юутай ч дараахь үйлдлүүдийг гүйцэтгэж дуусахд таны хийх гэж буй төсөл эхний байдлаар бэлэн болно. Цаг завны улмаас дэлгэрэнгүй хийж амжихгүйг ойлгоно уу. Туршилт хийж байх үедээ тэмдэглэн авч байсан жишээг орууллаа.
Тохиргоо / Суулгах

Дараах коммандын тусламжтайгаар PEAR суулгана
1. cd wampbinphpphp-version : php-version гэдэг нь тухайн РНР суусан хавтасны нэр
2. go-pear
Уг коммандыг ажиллуулахад
phar “C:phpgo-pear.phar” does not have a have signaturePHP warning: require_once(phar://go-pear.phar/index.php): failed to open stream: phar “C:phpgo-pear.phar” does not have a have signature in C:phpgo-pear.phar on line 1236
төстэй алдаа гарвал дараахь коммандын тусламжтайгаар суулгана.
        php -d phar.require_hash=0 PEAR/go-pear.phar
3. pear channel-discover pear.symfony-project.com : Ямар сувгийг ашиглахаа тохируулах
4. pear install symfony/symfony-1.4.4


Local absolute directory
D:symfony_projectsjobeet


SVN
http://svn2.xp-dev.com/svn/sfjobeet/


Virtual host үүсгэх

C:WindowsSystem32driversetchosts файлд дараахь мөрүүдийг нэмж өгнө -Batmunkh Moltov 4/27/10 9:25 PM
127.0.0.1    www.jobeet.me
127.0.0.1    jobeet.me


D:wampbinapacheApache2.2.11confextrahttpd-vhosts.conf файлд дараахь мөрийг нэмж өгнө. -Batmunkh Moltov 4/27/10 9:25 PM
<virtualhost *:80>
    DocumentRoot "D:symfony_projectsjobeetweb"
    ServerName www.jobeet.me
    ServerAlias jobeet.me
    <directory "D:symfony_projectsjobeetweb">
        AllowOverride All
        Options Indexes FollowSymLinks
        Order allow,deny
        Allow from all
    </directory>
</virtualhost>

Төсөл / Project

CMD
дээр дараах коммандыг гүйцэтгэ.

cd D:symfony_projectsjobeet

Symfony alias үүсгэх
alias /sf "D:wampwwwsymfdatawebsf"

Symfony коммандаар төслөө үүсгэнэ
D:symfony_projectsjobeet>symfony generate:project jobeet

Төслийн зохиогчийг оноох
D:symfony_projectsjobeet>symfony configure:author BATMUNKH_Moltov

Symfony application (zar) үүсгэх
D:symfony_projectsjobeet>symfony generate:app zar

Symfony module (zarlal) үүсгэх
D:symfony_projectsjobeet>symfony generate:module zar zarlal

Symfony module (category) үүсгэх
D:symfony_projectsjobeet>symfony generate:module zar category

Symfony module (tag) үүсгэх
D:symfony_projectsjobeet>symfony generate:module zar tag

Symfony module (user) үүсгэх
D:symfony_projectsjobeet>symfony generate:module zar user

Symfony module (zarlal_type) үүсгэх
D:symfony_projectsjobeet>symfony generate:module zar zarlal_type


Database

D:symfony_projectsjobeet>symfony doctrine:build-schema

D:symfony_projectsjobeet>symfony doctrine:build-model

D:symfony_projectsjobeet>symfony doctrine:build-form

D:symfony_projectsjobeet>symfony doctrine:generate-module zar category category  zar app-ийн category модулийг category-р бэлтгэх
D:symfony_projectsjobeet>symfony doctrine:generate-module zar tag tag
D:symfony_projectsjobeet>symfony doctrine:generate-module zar user user
D:symfony_projectsjobeet>symfony doctrine:generate-module zar zarlal zarlal
D:symfony_projectsjobeet>symfony doctrine:generate-module zar zarlal_type zarlalType zarlal_type модулийн zarlal_type хүснэгтнийхийг бэлтгэх.

Хүснэгтний нэрэнд орсон доогуур зураасыг шууд алгасаж уг зураасаас хойшхи эхэлж буй үгийг том үсгээр бичнэ.Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »