Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Зөвлөмж

file mime type list
Файлын төрлүүдийн жагсаалтыг тэр бүр олж мэдэх боломжгүй байдаг. Тэгвэл энэ удаад ямар файл ямар төрөлд хамаарагдах талаар жагсаалт хүргэе.

3dm     x-world/x-3dmf
3dmf     x-world/x-3dmf
a     application/octet-stream
aab     application/x-authorware-bin
aam     application/x-authorware-map
aas     application/x-authorware-seg
abc     text/vndabc
acgi     text/html
afl     video/animaflex
ai     application/postscript
aif     audio/aiff
aif     audio/x-aiff
aifc     audio/aiff
aifc     audio/x-aiff
aiff     audio/aiff
aiff     audio/x-aiff
aim     application/x-aim
aip     text/x-audiosoft-intra
ani     application/x-navi-animation
aos     application/x-nokia-9000-communicator-add-on-software
aps     application/mime
arc     application/octet-stream
arj     application/arj
arj     application/octet-stream
art     image/x-jg
asf     video/x-ms-asf
asm     text/x-asm
asp     text/asp
asx     application/x-mplayer2
asx     video/x-ms-asf
asx     video/x-ms-asf-plugin
au     audio/basic
au     audio/x-au
avi     application/x-troff-msvideo
avi     video/avi
avi     video/msvideo
avi     video/x-msvideo
avs     video/avs-video
bcpio     application/x-bcpio
bin     application/mac-binary
bin     application/macbinary
bin     application/octet-stream
bin     application/x-binary
bin     application/x-macbinary
bm     image/bmp
bmp     image/bmp
bmp     image/x-windows-bmp
boo     application/book
book     application/book
boz     application/x-bzip2
bsh     application/x-bsh
bz     application/x-bzip
bz2     application/x-bzip2
c     text/plain
c     text/x-c
c++     text/plain
cat     application/vndms-pkiseccat
cc     text/plain
cc     text/x-c
ccad     application/clariscad
cco     application/x-cocoa
cdf     application/cdf
cdf     application/x-cdf
cdf     application/x-netcdf
cer     application/pkix-cert
cer     application/x-x509-ca-cert
cha     application/x-chat
chat     application/x-chat
class     application/java
class     application/java-byte-code
class     application/x-java-class
com     application/octet-stream
com     text/plain
conf     text/plain
cpio     application/x-cpio
cpp     text/x-c
cpt     application/mac-compactpro
cpt     application/x-compactpro
cpt     application/x-cpt
crl     application/pkcs-crl
crl     application/pkix-crl
crt     application/pkix-cert
crt     application/x-x509-ca-cert
crt     application/x-x509-user-cert
csh     application/x-csh
csh     text/x-scriptcsh
css     application/x-pointplus
css     text/css
cxx     text/plain
dcr     application/x-director
deepv     application/x-deepv
def     text/plain
der     application/x-x509-ca-cert
dif     video/x-dv
dir     application/x-director
dl     video/dl
dl     video/x-dl
doc     application/msword
dot     application/msword
dp     application/commonground
drw     application/drafting
dump     application/octet-stream
dv     video/x-dv
dvi     application/x-dvi
dwf     drawing/x-dwf (old)
dwf     model/vnddwf
dwg     application/acad
dwg     image/vnddwg
dwg     image/x-dwg
dxf     application/dxf
dxf     image/vnddwg
dxf     image/x-dwg
dxr     application/x-director
el     text/x-scriptelisp
elc     application/x-bytecodeelisp (compiled elisp)
elc     application/x-elc
env     application/x-envoy
eps     application/postscript
es     application/x-esrehber
etx     text/x-setext
evy     application/envoy
evy     application/x-envoy
exe     application/octet-stream
f     text/plain
f     text/x-fortran
f77     text/x-fortran
f90     text/plain
f90     text/x-fortran
fdf     application/vndfdf
fif     application/fractals
fif     image/fif
fli     video/fli
fli     video/x-fli
flo     image/florian
flx     text/vndfmiflexstor
fmf     video/x-atomic3d-feature
for     text/plain
for     text/x-fortran
fpx     image/vndfpx
fpx     image/vndnet-fpx
frl     application/freeloader
funk     audio/make
g     text/plain
g3     image/g3fax
gif     image/gif
gl     video/gl
gl     video/x-gl
gsd     audio/x-gsm
gsm     audio/x-gsm
gsp     application/x-gsp
gss     application/x-gss
gtar     application/x-gtar
gz     application/x-compressed
gz     application/x-gzip
gzip     application/x-gzip
gzip     multipart/x-gzip
h     text/plain
h     text/x-h
hdf     application/x-hdf
help     application/x-helpfile
hgl     application/vndhp-hpgl
hh     text/plain
hh     text/x-h
hlb     text/x-script
hlp     application/hlp
hlp     application/x-helpfile
hlp     application/x-winhelp
hpg     application/vndhp-hpgl
hpgl     application/vndhp-hpgl
hqx     application/binhex
hqx     application/binhex4
hqx     application/mac-binhex
hqx     application/mac-binhex40
hqx     application/x-binhex40
hqx     application/x-mac-binhex40
hta     application/hta
htc     text/x-component
htm     text/html
html     text/html
htmls     text/html
htt     text/webviewhtml
htx     text/html
ice     x-conference/x-cooltalk
ico     image/x-icon
idc     text/plain
ief     image/ief
iefs     image/ief
iges     application/iges
iges     model/iges
igs     application/iges
igs     model/iges
ima     application/x-ima
imap     application/x-httpd-imap
inf     application/inf
ins     application/x-internett-signup
ip     application/x-ip2
isu     video/x-isvideo
it     audio/it
iv     application/x-inventor
ivr     i-world/i-vrml
ivy     application/x-livescreen
jam     audio/x-jam
jav     text/plain
jav     text/x-java-source
java     text/plain
java     text/x-java-source
jcm     application/x-java-commerce
jfif     image/jpeg
jfif     image/pjpeg
jfif-tbnl     image/jpeg
jpe     image/jpeg
jpe     image/pjpeg
jpeg     image/jpeg
jpeg     image/pjpeg
jpg     image/jpeg
jpg     image/pjpeg
jps     image/x-jps
js     application/x-javascript
jut     image/jutvision
kar     audio/midi
kar     music/x-karaoke
ksh     application/x-ksh
ksh     text/x-scriptksh
la     audio/nspaudio
la     audio/x-nspaudio
lam     audio/x-liveaudio
latex     application/x-latex
lha     application/lha
lha     application/octet-stream
lha     application/x-lha
lhx     application/octet-stream
list     text/plain
lma     audio/nspaudio
lma     audio/x-nspaudio
log     text/plain
lsp     application/x-lisp
lsp     text/x-scriptlisp
lst     text/plain
lsx     text/x-la-asf
ltx     application/x-latex
lzh     application/octet-stream
lzh     application/x-lzh
lzx     application/lzx
lzx     application/octet-stream
lzx     application/x-lzx
m     text/plain
m     text/x-m
m1v     video/mpeg
m2a     audio/mpeg
m2v     video/mpeg
m3u     audio/x-mpequrl
man     application/x-troff-man
map     application/x-navimap
mar     text/plain
mbd     application/mbedlet
mc$     application/x-magic-cap-package-10
mcd     application/mcad
mcd     application/x-mathcad
mcf     image/vasa
mcf     text/mcf
mcp     application/netmc
me     application/x-troff-me
mht     message/rfc822
mhtml     message/rfc822
mid     application/x-midi
mid     audio/midi
mid     audio/x-mid
mid     audio/x-midi
mid     music/crescendo
mid     x-music/x-midi
midi     application/x-midi
midi     audio/midi
midi     audio/x-mid
midi     audio/x-midi
midi     music/crescendo
midi     x-music/x-midi
mif     application/x-frame
mif     application/x-mif
mime     message/rfc822
mime     www/mime
mjf     audio/x-vndaudioexplosionmjuicemediafile
mjpg     video/x-motion-jpeg
mm     application/base64
mm     application/x-meme
mme     application/base64
mod     audio/mod
mod     audio/x-mod
moov     video/quicktime
mov     video/quicktime
movie     video/x-sgi-movie
mp2     audio/mpeg
mp2     audio/x-mpeg
mp2     video/mpeg
mp2     video/x-mpeg
mp2     video/x-mpeq2a
mp3     audio/mpeg3
mp3     audio/x-mpeg-3
mp3     video/mpeg
mp3     video/x-mpeg
mpa     audio/mpeg
mpa     video/mpeg
mpc     application/x-project
mpe     video/mpeg
mpeg     video/mpeg
mpg     audio/mpeg
mpg     video/mpeg
mpga     audio/mpeg
mpp     application/vndms-project
mpt     application/x-project
mpv     application/x-project
mpx     application/x-project
mrc     application/marc
ms     application/x-troff-ms
mv     video/x-sgi-movie
my     audio/make
mzz     application/x-vndaudioexplosionmzz
nap     image/naplps
naplps     image/naplps
nc     application/x-netcdf
ncm     application/vndnokiaconfiguration-message
nif     image/x-niff
niff     image/x-niff
nix     application/x-mix-transfer
nsc     application/x-conference
nvd     application/x-navidoc
o     application/octet-stream
oda     application/oda
omc     application/x-omc
omcd     application/x-omcdatamaker
omcr     application/x-omcregerator
p     text/x-pascal
p10     application/pkcs10
p10     application/x-pkcs10
p12     application/pkcs-12
p12     application/x-pkcs12
p7a     application/x-pkcs7-signature
p7c     application/pkcs7-mime
p7c     application/x-pkcs7-mime
p7m     application/pkcs7-mime
p7m     application/x-pkcs7-mime
p7r     application/x-pkcs7-certreqresp
p7s     application/pkcs7-signature
part     application/pro_eng
pas     text/pascal
pbm     image/x-portable-bitmap
pcl     application/vndhp-pcl
pcl     application/x-pcl
pct     image/x-pict
pcx     image/x-pcx
pdb     chemical/x-pdb
pdf     application/pdf
pfunk     audio/make
pfunk     audio/makemyfunk
pgm     image/x-portable-graymap
pgm     image/x-portable-greymap
pic     image/pict
pict     image/pict
pkg     application/x-newton-compatible-pkg
pko     application/vndms-pkipko
pl     text/plain
pl     text/x-scriptperl
plx     application/x-pixclscript
pm     image/x-xpixmap
pm     text/x-scriptperl-module
pm4     application/x-pagemaker
pm5     application/x-pagemaker
png     image/png
pnm     application/x-portable-anymap
pnm     image/x-portable-anymap
pot     application/mspowerpoint
pot     application/vndms-powerpoint
pov     model/x-pov
ppa     application/vndms-powerpoint
ppm     image/x-portable-pixmap
pps     application/mspowerpoint
pps     application/vndms-powerpoint
ppt     application/mspowerpoint
ppt     application/powerpoint
ppt     application/vndms-powerpoint
ppt     application/x-mspowerpoint
ppz     application/mspowerpoint
pre     application/x-freelance
prt     application/pro_eng
ps     application/postscript
psd     application/octet-stream
pvu     paleovu/x-pv
pwz     application/vndms-powerpoint
py     text/x-scriptphyton
pyc     applicaiton/x-bytecodepython
qcp     audio/vndqcelp
qd3     x-world/x-3dmf
qd3d     x-world/x-3dmf
qif     image/x-quicktime
qt     video/quicktime
qtc     video/x-qtc
qti     image/x-quicktime
qtif     image/x-quicktime
ra     audio/x-pn-realaudio
ra     audio/x-pn-realaudio-plugin
ra     audio/x-realaudio
ram     audio/x-pn-realaudio
ras     application/x-cmu-raster
ras     image/cmu-raster
ras     image/x-cmu-raster
rast     image/cmu-raster
rexx     text/x-scriptrexx
rf     image/vndrn-realflash
rgb     image/x-rgb
rm     application/vndrn-realmedia
rm     audio/x-pn-realaudio
rmi     audio/mid
rmm     audio/x-pn-realaudio
rmp     audio/x-pn-realaudio
rmp     audio/x-pn-realaudio-plugin
rng     application/ringing-tones
rng     application/vndnokiaringing-tone
rnx     application/vndrn-realplayer
roff     application/x-troff
rp     image/vndrn-realpix
rpm     audio/x-pn-realaudio-plugin
rt     text/richtext
rt     text/vndrn-realtext
rtf     application/rtf
rtf     application/x-rtf
rtf     text/richtext
rtx     application/rtf
rtx     text/richtext
rv     video/vndrn-realvideo
s     text/x-asm
s3m     audio/s3m
saveme     application/octet-stream
sbk     application/x-tbook
scm     application/x-lotusscreencam
scm     text/x-scriptguile
scm     text/x-scriptscheme
scm     video/x-scm
sdml     text/plain
sdp     application/sdp
sdp     application/x-sdp
sdr     application/sounder
sea     application/sea
sea     application/x-sea
set     application/set
sgm     text/sgml
sgm     text/x-sgml
sgml     text/sgml
sgml     text/x-sgml
sh     application/x-bsh
sh     application/x-sh
sh     application/x-shar
sh     text/x-scriptsh
shar     application/x-bsh
shar     application/x-shar
shtml     text/html
shtml     text/x-server-parsed-html
sid     audio/x-psid
sit     application/x-sit
sit     application/x-stuffit
skd     application/x-koan
skm     application/x-koan
skp     application/x-koan
skt     application/x-koan
sl     application/x-seelogo
smi     application/smil
smil     application/smil
snd     audio/basic
snd     audio/x-adpcm
sol     application/solids
spc     application/x-pkcs7-certificates
spc     text/x-speech
spl     application/futuresplash
spr     application/x-sprite
sprite     application/x-sprite
src     application/x-wais-source
ssi     text/x-server-parsed-html
ssm     application/streamingmedia
sst     application/vndms-pkicertstore
step     application/step
stl     application/sla
stl     application/vndms-pkistl
stl     application/x-navistyle
stp     application/step
sv4cpio     application/x-sv4cpio
sv4crc     application/x-sv4crc
svf     image/vnddwg
svf     image/x-dwg
svr     application/x-world
svr     x-world/x-svr
swf     application/x-shockwave-flash
t     application/x-troff
talk     text/x-speech
tar     application/x-tar
tbk     application/toolbook
tbk     application/x-tbook
tcl     application/x-tcl
tcl     text/x-scripttcl
tcsh     text/x-scripttcsh
tex     application/x-tex
texi     application/x-texinfo
texinfo     application/x-texinfo
text     application/plain
text     text/plain
tgz     application/gnutar
tgz     application/x-compressed
tif     image/tiff
tif     image/x-tiff
tiff     image/tiff
tiff     image/x-tiff
tr     application/x-troff
tsi     audio/tsp-audio
tsp     application/dsptype
tsp     audio/tsplayer
tsv     text/tab-separated-values
turbot     image/florian
txt     text/plain
uil     text/x-uil
uni     text/uri-list
unis     text/uri-list
unv     application/i-deas
uri     text/uri-list
uris     text/uri-list
ustar     application/x-ustar
ustar     multipart/x-ustar
uu     application/octet-stream
uu     text/x-uuencode
uue     text/x-uuencode
vcd     application/x-cdlink
vcs     text/x-vcalendar
vda     application/vda
vdo     video/vdo
vew     application/groupwise
viv     video/vivo
viv     video/vndvivo
vivo     video/vivo
vivo     video/vndvivo
vmd     application/vocaltec-media-desc
vmf     application/vocaltec-media-file
voc     audio/voc
voc     audio/x-voc
vos     video/vosaic
vox     audio/voxware
vqe     audio/x-twinvq-plugin
vqf     audio/x-twinvq
vql     audio/x-twinvq-plugin
vrml     application/x-vrml
vrml     model/vrml
vrml     x-world/x-vrml
vrt     x-world/x-vrt
vsd     application/x-visio
vst     application/x-visio
vsw     application/x-visio
w60     application/wordperfect60
w61     application/wordperfect61
w6w     application/msword
wav     audio/wav
wav     audio/x-wav
wb1     application/x-qpro
wbmp     image/vndwapwbmp
web     application/vndxara
wiz     application/msword
wk1     application/x-123
wmf     windows/metafile
wml     text/vndwapwml
wmlc     application/vndwapwmlc
wmls     text/vndwapwmlscript
wmlsc     application/vndwapwmlscriptc
word     application/msword
wp     application/wordperfect
wp5     application/wordperfect
wp5     application/wordperfect60
wp6     application/wordperfect
wpd     application/wordperfect
wpd     application/x-wpwin
wq1     application/x-lotus
wri     application/mswrite
wri     application/x-wri
wrl     application/x-world
wrl     model/vrml
wrl     x-world/x-vrml
wrz     model/vrml
wrz     x-world/x-vrml
wsc     text/scriplet
wsrc     application/x-wais-source
wtk     application/x-wintalk
xbm     image/x-xbitmap
xbm     image/x-xbm
xbm     image/xbm
xdr     video/x-amt-demorun
xgz     xgl/drawing
xif     image/vndxiff
xl     application/excel
xla     application/excel
xla     application/x-excel
xla     application/x-msexcel
xlb     application/excel
xlb     application/vndms-excel
xlb     application/x-excel
xlc     application/excel
xlc     application/vndms-excel
xlc     application/x-excel
xld     application/excel
xld     application/x-excel
xlk     application/excel
xlk     application/x-excel
xll     application/excel
xll     application/vndms-excel
xll     application/x-excel
xlm     application/excel
xlm     application/vndms-excel
xlm     application/x-excel
xls     application/excel
xls     application/vndms-excel
xls     application/x-excel
xls     application/x-msexcel
xlt     application/excel
xlt     application/x-excel
xlv     application/excel
xlv     application/x-excel
xlw     application/excel
xlw     application/vndms-excel
xlw     application/x-excel
xlw     application/x-msexcel
xm     audio/xm
xml     application/xml
xml     text/xml
xmz     xgl/movie
xpix     application/x-vndls-xpix
xpm     image/x-xpixmap
xpm     image/xpm
x-png     image/png
xsr     video/x-amt-showrun
xwd     image/x-xwd
xwd     image/x-xwindowdump
xyz     chemical/x-pdb
z     application/x-compress
z     application/x-compressed
zip     application/x-compressed
zip     application/x-zip-compressed
zip     application/zip
zip     multipart/x-zip
zoo     application/octet-stream
zsh     text/x-scriptzsh

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »