Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Скриптүүд

Файлын нэр солих (shell script)
command line хэсгээс PHP файлыг ажиллуулж болдог бөгөөд хэрхэн ажиллуулах талаар заагдсан хавтас доторхи файлуудын нэрийг солих скрипт дээр жишээ аван үзүүлье.

Code:
<?php

$source_dir = $argv[1];
$str1 = $argv[2];
$str2 = $argv[3];

if(!isset($argv[1]) || $argv[1] == NULL){
    die("nnnExample: nphp rename.php sourcer_dir str1 str2nnn");
}

//echo $str1.'-'.$str2; die();

$files = file_array($source_dir, ".|..", false);

$total_files_processed = 0;
$total_files_skipped = 0;

foreach($files as $k=>$v){
    if(substr_count($v,$str1)>0){
        if($argv[4] == 1){
            exec("mv $v ".str_replace($str1,$str2,$v),$match);
            $total_files_processed++;
        }else{
            $total_files_skipped++;
        }
        echo "$v => ".str_replace($str1,$str2,$v)."n";
    }
}
echo "n";
echo "n";
echo "n";
echo "*******************************************n";
echo "*t processed: ".$total_files_processed." filestt*n";
echo "*t skipped: ".$total_files_skipped." filestt*n";
echo "*******************************************n";
echo "n";
echo "n";
echo "n";
function file_array($path, $exclude = ".|..", $recursive = false) {
    $path = rtrim($path, "/") . "/";
    $folder_handle = opendir($path);
    $exclude_array = explode("|", $exclude);
    $result = array();
    while(false !== ($filename = readdir($folder_handle))) {
        if(!in_array(strtolower($filename), $exclude_array)) {
            if(is_dir($path . $filename . "/")) {
                if($recursive) $result[] = file_array($path, $exclude, true);
            } else {
                $result[] = $filename;
            }
        }
    }
    return $result;
}
?>


Хэрэглэх заавар
Code:

php rename.php ХАВТАСНЫ_ЗАМ СОЛИХ_УТГА ШИНЭ_УТГА 1


Тайлбар:
ХАВТАСНЫ_ЗАМ : /home/user/files/ гэх мэт хавтасны замыг бичиж өгнө
СОЛИХ_УТГА : Ямар утгыг солих гэж буйгаа оруулна
ШИНЭ_УТГА : Ямар утгаар солих гэж буйгаа оруулна
1 : нэр солих коммандыг баталгаажуулж байгаа бөгөөд ямар нэгэн утга оноогдоогүй, эсвэл 1-с өөр утга оноогдсон бол нэр солих зомманд ажиллахгүй

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »