Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Скриптүүд

Баазын 2 ENCODING солих
Өмнө баазын charset солих талаар жижиг скрипт оруулж байсан билээ. Харин энэ удаад нилээд боловсронгуй скрипт оруулахаар шийдлээ. Уг скрипт нь зааж өгсөн баазыг өгөдсөн CHARSET  руу хөрвүүлэх бөгөөд би хэд хэдэн томоохон хэмжээний баазыг хөрвүүлэхэд ашиглаж туршсан болно.

Code:

<?php
set_time_limit(0);

function MysqlError()
{
        if (mysql_errno())
        {
                echo "<b>Mysql Error: " . mysql_error() . "</b>n";
        }
}

$username = ""; //db username
$password = ""; //db user password
$db = ""; //db name
$host = "localhost"; //db server

$target_charset = "utf8";
$target_collate = "utf8_general_ci";

echo "<pre>";

$conn = mysql_connect($host, $username, $password);
mysql_select_db($db, $conn);

$tabs = array();
$res = mysql_query("SHOW TABLES");
MysqlError();
while (($row = mysql_fetch_row($res)) != null)
{
        $tabs[] = $row[0];
}

// now, fix tables
foreach ($tabs as $tab)
{
        $res = mysql_query("show index from {$tab}");
        MysqlError();
        $indicies = array();

        while (($row = mysql_fetch_array($res)) != null)
        {
                if ($row[2] != "PRIMARY")
                {
                        $indicies[] = array("name" => $row[2], "unique" => !($row[1] == "1"), "col" => $row[4]);
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} DROP INDEX {$row[2]}");
                        MysqlError();
                        echo "Dropped index {$row[2]}. Unique: {$row[1]}n";
                }
        }

        $res = mysql_query("DESCRIBE {$tab}");
        MysqlError();
        while (($row = mysql_fetch_array($res)) != null)
        {
                $name = $row[0];
                $type = $row[1];
                $set = false;
                if (preg_match("/^varchar((d+))$/i", $type, $mat))
                {
                        $size = $mat[1];
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} MODIFY {$name} VARBINARY({$size})");
                        MysqlError();
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} MODIFY {$name} VARCHAR({$size}) CHARACTER SET {$target_charset}");
                        MysqlError();
                        $set = true;

                        echo "Altered field {$name} on {$tab} from type {$type}n";
                }
                else if (!strcasecmp($type, "CHAR"))
                {
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} MODIFY {$name} BINARY(1)");
                        MysqlError();
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} MODIFY {$name} VARCHAR(1) CHARACTER SET {$target_charset}");
                        MysqlError();
                        $set = true;

                        echo "Altered field {$name} on {$tab} from type {$type}n";
                }
                else if (!strcasecmp($type, "TINYTEXT"))
                {
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} MODIFY {$name} TINYBLOB");
                        MysqlError();
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} MODIFY {$name} TINYTEXT CHARACTER SET {$target_charset}");
                        MysqlError();
                        $set = true;

                        echo "Altered field {$name} on {$tab} from type {$type}n";
                }
                else if (!strcasecmp($type, "MEDIUMTEXT"))
                {
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} MODIFY {$name} MEDIUMBLOB");
                        MysqlError();
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} MODIFY {$name} MEDIUMTEXT CHARACTER SET {$target_charset}");
                        MysqlError();
                        $set = true;

                        echo "Altered field {$name} on {$tab} from type {$type}n";
                }
                else if (!strcasecmp($type, "LONGTEXT"))
                {
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} MODIFY {$name} LONGBLOB");
                        MysqlError();
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} MODIFY {$name} LONGTEXT CHARACTER SET {$target_charset}");
                        MysqlError();
                        $set = true;

                        echo "Altered field {$name} on {$tab} from type {$type}n";
                }
                else if (!strcasecmp($type, "TEXT"))
                {
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} MODIFY {$name} BLOB");
                        MysqlError();
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} MODIFY {$name} TEXT CHARACTER SET {$target_charset}");
                        MysqlError();
                        $set = true;

                        echo "Altered field {$name} on {$tab} from type {$type}n";
                }

                if ($set)
                        mysql_query("ALTER TABLE {$tab} MODIFY {$name} COLLATE {$target_collate}");
        }

        // re-build indicies..
        foreach ($indicies as $index)
        {
                if ($index["unique"])
                {
                        mysql_query("CREATE UNIQUE INDEX {$index["name"]} ON {$tab} ({$index["col"]})");
                        MysqlError();
                }
                else
                {
                        mysql_query("CREATE INDEX {$index["name"]} ON {$tab} ({$index["col"]})");
                        MysqlError();
                }

                echo "Created index {$index["name"]} on {$tab}. Unique: {$index["unique"]}n";
        }

        // set default collate
        mysql_query("ALTER TABLE {$tab}  DEFAULT CHARACTER SET {$target_charset} COLLATE {$target_collate}");
}

// set database charset
mysql_query("ALTER DATABASE {$db} DEFAULT CHARACTER SET {$target_charset} COLLATE {$target_collate}");

mysql_close($conn);
echo "</pre>";
?>


Хэрэглэх заавар:
Баазын нэр хэрэглэгчийн мэдээллийг тохируулж өгч php файл болгож хадгалаад вэб хөтөч дээрээс уг файлыг дуудаж ажиллуулна.

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »