Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Бусад

Энгийн логин форм
Маш энгийн хэрэглэгч нэвтрэх талбар хийж үзлээ. ARRAY-д гишүүдээ бүртгэх бөгөөд илүү дутуу бааз ашиглахгүй. Цөөхөн тооны хэрэглэгчтэй зүйлд ашиглахад нэн тохиромжтой.
Код:
$h_users = array(0=>'user1',1=>'user2');
$h_pass = array(0=>'user1_pass',1=>'user2_pass');
if(isset($_POST['button'])){
foreach($h_users as $k=>$v){
if(addslashes($_POST['user'])==$v && $h_pass[$k]==addslashes($_POST['pass'])){
/*
Зөв холбогдсон тохиолдолд энд кодоо бич.
*/
}
}
}


HTML код:
Код:
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
<table width="60%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="5">
<tr>
<td width="40%">Хэрэглэгчийн нэр
<td><input id="user" name="user" type="text" />
</tr>
<tr>
<td>Нууц үг
<td> <input id="pass" name="pass" type="password" />
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;
<td><input id="button" name="button" type="submit" value="Нэвтрэх" />
</tr>
</table>
</form>

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »