Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хавтас жагсаах функц
Хичнээн зураг байгааг олох
Зургуудыг салгаж авах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
IP --> Long IP
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
FLV тоглуулагч
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
HTML код цэвэрлэх
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
Үг тасалж авах substr()
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
FTP_PUT() функц
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Имэйл шалгах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
Цагийн зөрүү
Мэдээлэл оруулах функц
htaccess ашиглах
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Уг функц нь их хэмжээний мэдээллийг хэрхэн хуудаслаж харуулах тухай функц юм.

Код:

function mbmNextPrev($url=NULL,$num_rows=0,$start=0,$per_page=10)
{
    $total_pages = ceil($num_rows/$per_page); //нийт хэдэн хуудас болохыг тооцоолох
    $current_page = (($start/$per_page)+1); //идэвхтэй хуудсыг тодорхойлох
   
    /*хуудасны дугаарыг өмнөх 3 болон удаах 3 хуудсаар тасалж харуулах*/
    if(($current_page-3)>0){
        $i_start = $current_page - 3;
    }else{
        $i_start = 1;
    }
    if(($current_page+3)<$total_pages){
        $end = $current_page + 3;
    }else{
        $end = $total_pages;
    }
    $buf .= '<span id="page_numbers">';
    $buf .= '<a href="'.$url.'" style="color:#333333;">'
            .'&laquo; '
            .'</a>';
    $buf .= '</span>';
    for($i=$i_start;$i<=$end;$i++){
        $buf .= '<span id="page_numbers">';
        if($i==$current_page){
            $buf .= '<strong>'.$i.'</strong>';
        }else{
            $buf .= '<a href="'.$url.'&amp;start='.(($i-1)*$per_page).'">';
            $buf .= $i;
            $buf .= '</a>';
        }
        $buf .= '</span>';
    }
    $buf = rtrim($buf,', ');
   
    if($num_rows<$per_page){
        return '';
    }
    $buf .= '<span id="page_numbers">';
    $buf .= '<a href="'.$url.'&amp;start='.(floor($num_rows/$per_page)*$per_page).'" style="color:#333333;">'
            .' &raquo;'
            .'</a>';
    $buf .= '</span>';
    return '<div id="Paging">Хуудас : '.$buf.'</div>';
}


CSS код:
Код:
#Paging{
    padding:3px;
    text-align:center;
    color:#333333;
    margin-top:20px;
    margin-bottom:6px;
    display:block;
    clear:both;
}
#page_numbers{
    padding:3px;
    margin-left:2px;
    border:1px solid #DDDDDD;
    background-color:#f5f5f5;
}
#page_numbers:hover{
    background-color:#e2e2e2;
}


Хэрэглэх заавар:

Код:

    if(isset($_GET['start'])){
        define("START",$_GET['start']);
    }else{
        define("START",0);
    }
    define("PER_PAGE",20); //1 хуудсанд хэдээр харуулахыг оноож өгнө
   
    $q = "SELECT * FROM table";
    $r = mysql_query($q);
   
    if((START+PER_PAGE) > mysql_num_rows($r)){
        $end= mysql_num_rows($r);
    }else{
        $end= START+PER_PAGE;
    }
    for($i=START;$i<$end;$i++){
        //үр дүнг энд хэвэлнэ.
    }
    mbmNextPrev('index.php?module=menu&cmd=content_list',
mysql_num_rows($r),START,PER_PAGE); //хуудаслалтыг харуулж буй нь


Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (3)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »