Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хичнээн зураг байгааг олох
Хавтас жагсаах функц
Зургуудыг салгаж авах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
IP --> Long IP
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
HTML код цэвэрлэх
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
FLV тоглуулагч
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
Үг тасалж авах substr()
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
FTP_PUT() функц
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Имэйл шалгах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
Мэдээлэл оруулах функц
Цагийн зөрүү
htaccess ашиглах
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
getdate(), date(), mktime() функцуудыг ашиглан өгөгдсөн цагийн календарийг хэрхэн гаргаж авч CSS-н тусламжтайгаар эмх замбараатай календар хэлбэрээр харуулах функц тайлбартайгаар хүргэе.
Дараахи CSS кодыг <head> тагийн хооронд хэрэглэнэ.
Code:
<style>
#mbmCalendar{ width:232px; border: 0px solid #333; padding:0px;}
#mbmCalendar ul{
    list-style:none; margin-left:-40px;
}

#mbmCalendar ul li{
    float:left;
    width:30px;
    text-align:center;
    border:1px solid #ddd;
    margin-right:1px;
}
</style>


Дараахи PHP функцыг хавсаргаж өгнө.
Code:

function mbmCalendar($time=0){
   
    //гарагсын нэрс, Монголоор байж болно.
    $weekdaysNames = array(
                           1=>'Mon',
                           2=>'Tue',
                           3=>'Wed',
                           4=>'Thu',
                           5=>'Fri',
                           6=>'Sat',
                           7=>'Sun'
                           );
   
    $date_info = getdate($time);
    $total_days = date("t",mktime($date_info['hours'],$date_info['minutes'],$date_info['seconds'],$date_info['mon'],$date_info['mday'],$date_info['year']));
   
    $start_wday = getdate(mktime(1,0,0,$date_info['mon'],1,$date_info['year']));
    $end_wday = getdate(mktime(1,0,0,$date_info['mon'],$total_days,$date_info['year']));
   
    if($start_wday['wday'] == 0) $start_wday['wday'] = 7; //Sunday-г 0 гэж буцаадаг бөгөөд уг тохиолдолд 7 дахь өдөр болгож тодорхойлж буй нь
    if($end_wday['wday'] == 0) $end_wday['wday'] = 7;
   
    $buf = '<div id="mbmCalendar"><ul>'; //Уг DIV-н ID-г (mbmCalendar) өөрчилвөл CSS дээрхи нэрийг давхар солих шаардлагатай
   
    //Гарагсын нэрсийг хэвэлж байна.
    for($weekdays=1; $weekdays<8;$weekdays++){
        $buf .= '<li>';
            $buf .= $weekdaysNames[$weekdays];
        $buf .= '</li>';   
        //if($weekdays == 7 )    $buf .= '<br clear="all" />'; // Энэ мөрийг болон доор дахин гарах уг мөрийг CSS ашиглаагүй тохиолдолд хэрэглэнэ.
    }
   
    // хоосон гарагсыг хэвэлж байна
    for($k=1;$k<$start_wday['wday'];$k++){
        $buf .= '<li>-';
        $buf .= '</li>';
    }

    //Тухайн өгөгдсөн сарын өдрүүдийг хэвэлж байна.
    for($i=1;$i<=$total_days;$i++){
        $buf .= '<li ';
            if($date_info['mon'] == date("n",$time) && $date_info['year'] == date("Y",$time) && $i == date("j",$time)){
                $buf .= 'style="color:red;"'; // өнөөдрийг улаан өнгөөр харуулна
            }
        $buf .= '>';
            $buf .= $i; //өдрийг хэвэлэх хэсэг
        $buf .= '</li>';
        if((($start_wday['wday']+$i-1)%7) == 0 ){
            //$buf .= '<br clear="all" />';
        }
    }
   
    //Гарагсын үлдсэн хэсгийг хэвэлж байна.
    for($j=7;$j>$end_wday['wday'];$j--){
        $buf .= '<li>-';
        $buf .= '</li>';
    }
    $buf .= '';
    $buf .= '</ul></div>';
       
    return $buf;
}


Хэрэглэх заавар:
Code:
echo mbmCalendar(time()); // тухайн сарын календарийг харуулна.
echo mbmCalendar(time()+3600*24*35); // дараахи сарын календарыг харуулна
echo mbmCalendar(time()-3600*24*35); // өмнөх сарын календарыг харуулна. 35 гэдэг нь сарын хамгийн их хоног 31 гэж тооцож хэрэглэгдэв.echo mbmCalendar(time()+3600*24*365); // дараа жилийн энэ сарын календарыг харуулна

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »