Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хавтас жагсаах функц
Хичнээн зураг байгааг олох
Зургуудыг салгаж авах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
IP --> Long IP
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
FLV тоглуулагч
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
HTML код цэвэрлэх
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
Үг тасалж авах substr()
FTP_PUT() функц
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Имэйл шалгах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
Цагийн зөрүү
Мэдээлэл оруулах функц
htaccess ашиглах
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

Youtube Video-ний мэдээлэл авах
Youtube-с видеоны мэдээлэл хэрхэн авах талаар жишээ код олж засварлаж орууллаа. Хэрэгтэй л код байна. Цаашаа хөгжүүлвэл олон ч юм хийж болохоор харагдаж байна.

Code:

<?
// function to parse a video <entry>
    function parseVideoEntry($entry) {     
      $obj= new stdClass;
     
      // get nodes in media: namespace for media information
      $media = $entry->children('http://search.yahoo.com/mrss/');
      $obj->title = $media->group->title;
      $obj->description = $media->group->description;
     
      // get video player URL
      $attrs = $media->group->player->attributes();
      $obj->watchURL = $attrs['url'];
     
      // get video thumbnail
      $attrs = $media->group->thumbnail[0]->attributes();
      $obj->thumbnailURL = $attrs['url'];
           
      // get <yt:duration> node for video length
      $yt = $media->children('http://gdata.youtube.com/schemas/2007');
      $attrs = $yt->duration->attributes();
      $obj->length = $attrs['seconds'];
     
      // get <yt:stats> node for viewer statistics
      $yt = $entry->children('http://gdata.youtube.com/schemas/2007');
      $attrs = $yt->statistics->attributes();
      $obj->viewCount = $attrs['viewCount'];
     
      // get <gd:rating> node for video ratings
      $gd = $entry->children('http://schemas.google.com/g/2005');
      if ($gd->rating) {
        $attrs = $gd->rating->attributes();
        $obj->rating = $attrs['average'];
      } else {
        $obj->rating = 0;        
      }
       
      // get <gd:comments> node for video comments
      $gd = $entry->children('http://schemas.google.com/g/2005');
      if ($gd->comments->feedLink) {
        $attrs = $gd->comments->feedLink->attributes();
        $obj->commentsURL = $attrs['href'];
        $obj->commentsCount = $attrs['countHint'];
      }
     
      //Get the author
      $obj->author = $entry->author->name;
      $obj->authorURL = $entry->author->uri;
     
     
      // get feed URL for video responses
      $entry->registerXPathNamespace('feed', 'http://www.w3.org/2005/Atom');
      $nodeset = $entry->xpath("feed:link[@rel='http://gdata.youtube.com/schemas/
      2007#video.responses']");
      if (count($nodeset) > 0) {
        $obj->responsesURL = $nodeset[0]['href'];     
      }
        
      // get feed URL for related videos
      $entry->registerXPathNamespace('feed', 'http://www.w3.org/2005/Atom');
      $nodeset = $entry->xpath("feed:link[@rel='http://gdata.youtube.com/schemas/
      2007#video.related']");
      if (count($nodeset) > 0) {
        $obj->relatedURL = $nodeset[0]['href'];     
      }
   
      // return object to caller 
      return $obj;     
    }  

    // get video ID from $_GET
    //$vid = stripslashes($_GET['a']);
    $vid = stripslashes('http://www.youtube.com/watch?v=N1Te_03drhk');
    $string = $vid;
    $url = parse_url($string);
    parse_str($url['query']);
   
    // set video data feed URL
    print_r($url);
    //$v = $_GET['v'];
    $feedURL = 'http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/'. $v;
   
    // read feed into SimpleXML object
    $entry = simplexml_load_file($feedURL);
   
    // parse video entry
    $video = parseVideoEntry($entry);
   
   
    //These variables include the video information
    $video_info['title'] = (stripslashes($video->title));
    $video_info['description'] = (stripslashes($video->description));
    $video_info['thumbnail'] = stripslashes($video->thumbnailURL);
    $video_info['author'] = (stripslashes($video->author));
   
    $video_info['watchURL'] = (stripslashes($video->watchURL));
    $video_info['length'] = (stripslashes($video->length));
    $video_info['viewCount'] = (stripslashes($video->viewCount));
    $video_info['rating'] = (stripslashes($video->rating));
    $video_info['commentsCount'] = (stripslashes($video->commentsCount));
    $video_info['authorURL'] = 'http://www.youtube.com/'.$video_info['author'];//(stripslashes($video->authorURL));
    // $video_info['responsesURL'] = (stripslashes($video->responsesURL));
    // $video_info['relatedURL'] = (stripslashes($video->relatedURL));
   
    $embed = '<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/'.$v.'&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/'.$v.'&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>';

    echo highlight_string($embed,1);
    echo '<hr />';
    foreach($video_info as $k=>$v){
        echo $k.': '.$v.'<br />';
    }
?>


Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (1)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »