Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...
Дурын тэмдэгт гаргаж авах
FFMPEG ашиглан видеоны хугацаа тодорхойлох
Хичнээн зураг байгааг олох
Хавтас жагсаах функц
Зургуудыг салгаж авах
Файлын хэмжээг харуулах
Баазын мэдээллээс зургуудыг салгаж авах
Мэдээллийг хуудаслаж харуулах
FLV файлын хугацааг тодорхойлох
Крилл юникод үгийн уртыг олох
Цонхны төлөв үг болон дэвсгэр өнгө солих
Цаг тооцоолох функц, хэдэн цагийн өмнө вэ?
IP --> Long IP
Array-н утгуудыг эрэмбэлэх
HTML код цэвэрлэх
Юникод үгийг таслах mbm_substr() функц
Хавтсан дахь файлуудыг жагсаах
FLV тоглуулагч
Энгийн тухайн өдрийн огноо хэвлэдэг функц
Regex ашигласан SQL injection - ээс хамгаалдаг функц
Youtube Video-ний мэдээлэл авах
getdate(), date(), mktime() ашиглан календар хийх
FTP_PUT() функц
Үг тасалж авах substr()
cURL, түүнийг ашиглан файл татах
substr_count(), explode() жишээ. Үг ялгаж авах
Хэрэглэгчийг IP хаягаар нь хандах эрхийг нь хаах скрипт
Имэйл илгээх функц
Имэйл шалгах
Хуудаслалт - №2
filter_var функцыг email хаяг шалгахад ашиглах
File inclusion, include(), require(), include_once(), require_once()
htaccess ашиглах
Мэдээлэл оруулах функц
Цагийн зөрүү
SESSION гэж юу вэ? session_start(); session_destroy();

Функцууд

Хуудаслалт - №2
Өмнө мэдээллийг хуудаслах функцыг танилцуулж байсан билээ. Харин энэ удаад уг функцыг засварлаж арай өөр хэлбэрээр харуулдаг болгосон хувилбарыг хүргэж байна.
Code:
<?

// page ledeg function v2
function mbmNextPrev($url=NULL,$num_rows=0,$start=0,$per_page=10)
{
    $total_pages = ceil($num_rows/$per_page);
    $current_page = (($start/$per_page)+1);
    
    
    $tmp_cccccc = 5; // heden shirheg huudasnii dugaariig haruulah
    
    if(($current_page-$tmp_cccccc)>0){
        $i_start = $current_page - $tmp_cccccc;
    }else{
        $i_start = 1;
    }
    if(($current_page+$tmp_cccccc)<$total_pages){
        $end = $current_page + $tmp_cccccc;
    }else{
        $end = $total_pages;
    }
    if($current_page!=1){
        $buf .= '<span id="page_numbers">';
        $buf .= '<a href="'.$url.'" style="color:#333;">'
                .$lang['main']['paging_prev'].' '
                .'</a>';
        $buf .= '</span>';
    }
    if($current_page>$tmp_cccccc && ($current_page-$tmp_cccccc)>1){
        $buf .= '<span id="page_numbers">';
        $buf .= '<a href="'.$url.'&amp;start=0" style="color:#333;">';
        $buf .= 1;
        $buf .= '</a>';
        $buf .= '</span>';
        if(($current_page-$tmp_cccccc)>2) $buf .= ' ... ';
    }
    for($i=$i_start;$i<=$end;$i++){
        if($i==$current_page){
            $buf .= '<span id="page_numbers" style="border:2px solid #333;color:#333;">';
            $buf .= '<strong>'.$i.'</strong>';
        }else{
            $buf .= '<span id="page_numbers">';
            $buf .= '<a href="'.$url.'&amp;start='.(($i-1)*$per_page).'" style="color:#333;">';
            $buf .= $i;
            $buf .= '</a>';
        }
        $buf .= '</span>';
    }
    $buf = rtrim($buf,', ');
    
    if($num_rows<$per_page){
        return '';
    }
    
    if($total_pages != $current_page && $total_pages>$end){
        $buf .= ' ... ';
        $buf .= '<span id="page_numbers">';
        $buf .= '<a href="'.$url.'&amp;start='.(floor($num_rows/$per_page)*$per_page).'" style="color:#6d6d6d;">';
        $buf .= $total_pages;
        $buf .= '</a>';
        $buf .= '</span>';
    }
    
    if($total_pages>$current_page){
        $buf .= '<span id="page_numbers">';
        $buf .= '<a href="'.$url.'&amp;start='.(($current_page)*$per_page).'" style="color:#6d6d6d;">'
                .' '.$lang['main']['paging_next']
                .'</a>';
        $buf .= '</span>';
    }
    
    return '<div id="Paging">'.$buf.'</div>';
    //return '<div id="Paging"><span id="page_numbers">Үзэж буй хуудас: '.$current_page.' Нийт хуудас: '.$total_pages.'</span> '.$buf.'</div>';
}
?>


Ашиглахдаа:

Код:
if(!isset($_GET['start'])) $start_i = 0;
else $start_i = $_GET['start'];
echo mbmNextPrev($PHP_SELF,$total_rows,$start_i,10);


Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (2)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »