Хуудсыг ачаалж байна. Түр хүлээнэ үү.
loading...

Классууд

XML өгөгдлийг Array болгон хөрвүүлэгч
Уг классыг ажилд хэрэгтэй код судлаж байхдаа оллоо. Ашиглахад хялбар боломжийн санагдсан тул оруулав.
Code:
<?
/**
* Author   : MA Razzaque Rupom (rupom_315@yahoo.com, rupom.bd@gmail.com)
* Version  : 1.0
* Date     : 02 March, 2006
* Purpose  : Creating Hierarchical Array from XML Data
* Released : Under GPL
*/

class XmlToArray
{
   
    var $xml='';
   
    /**
    * Default Constructor
    * @param $xml = xml data
    * @return none
    */
   
    function XmlToArray($xml)
    {
       $this->xml = $xml;   
    }
   
    /**
    * _struct_to_array($values, &$i)
    *
    * This is adds the contents of the return xml into the array for easier processing.
    * Recursive, Static
    *
    * @access    private
    * @param    array  $values this is the xml data in an array
    * @param    int    $i  this is the current location in the array
    * @return    Array
    */
   
    function _struct_to_array($values, &$i)
    {
        $child = array();
        if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']);
       
        while ($i++ < count($values)) {
            switch ($values[$i]['type']) {
                case 'cdata':
                array_push($child, $values[$i]['value']);
                break;
               
                case 'complete':
                    $name = $values[$i]['tag'];
                    if(!empty($name)){
                    $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):'';
                    if(isset($values[$i]['attributes'])) {                   
                        $child[$name] = $values[$i]['attributes'];
                    }
                }   
              break;
               
                case 'open':
                    $name = $values[$i]['tag'];
                    $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0;
                    $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i);
                break;
               
                case 'close':
                return $child;
                break;
            }
        }
        return $child;
    }//_struct_to_array
   
    /**
    * createArray($data)
    *
    * This is adds the contents of the return xml into the array for easier processing.
    *
    * @access    public
    * @param    string    $data this is the string of the xml data
    * @return    Array
    */
    function createArray()
    {
        $xml    = $this->xml;
        $values = array();
        $index  = array();
        $array  = array();
        $parser = xml_parser_create();
        xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1);
        xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0);
        xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index);
        xml_parser_free($parser);
        $i = 0;
        $name = $values[$i]['tag'];
        $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : '';
        $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i);
        return $array;
    }//createArray
   
   
}//XmlToArray


?>Хэрэглэхдээ:

Code:
/*
$xmlObj    = new XmlToArray($xml_data);
//Creating Array
$arrayData = $xmlObj->createArray();

//Displaying the Array
echo "<pre>";
print_r($arrayData);
echo "</pre>";
*/

Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (2)

Сэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »